P o r t f o l i o
G R A F I K A   M A L A R S T W O   R Y S U N E K

BIOGRAFIA

EN

Polish artist driven by the different visions of the world’s origin, human nature and cycle of birth and death, is best known for her cohesive works combing graphic techniques with oil painting, drawing, collage and photography. She is guided by the idea of what is primal and existential. Her full of symbolism works, often emerge from night visions and dreams influenced by religiuos rituals and mythology.
She graduated from the Faculty of Graphics and Painting at the Strzeminski Academy of Art in Lodz, Poland and since then received many awards, including the Artistic Scholarship of the Mayor of Lodz in 2014. During the scholarship programme she released an illustrated art book with a series of graphics combinig different forms of printing, drawing and painting techniques. In 2016 she was recognized and awarded with Wieslaw Nowicki Prize for her creative lifetime work contribiuting to the national culture and for the benefit of the city of Lodz. Kalisz is a member of the Artist’s Association Elart. On the daily basis she works from her post-industrial XIX century studio based in the old familok house in the heart of Lodz.

AWARDS
Wiesław Nowicki Award/ For the achievements in painting and graphic and the activity for the national culture and the city of Lodz/ 2016
The city of Łódź President’s Scholarship Programme for artists and persons working for and promoting culture/ Łódź /2014
Project of the performance “Painting unites people-Art Informel “/  The competition for Students of Łódź ,, We create locally ”/ Łódź 2013
The Award of the City Gallery of Art in XXIX W. Strzemiński “Fine Arts” competition / Łódź/ 2012
The Award of the AD REM association in XXIX W. Strzemiński  “Fine Arts” competition / Łódź/ 2012
The Award of the monthly ,,Kalejdoskop” in XXIX W. Strzemiński  “Fine Arts”  competition / Łódź/ 2012

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
„Orchard of Isztar”/ Kalisz- Graphic/ ELArt  Gallery / Łódź/ 2017
“Vanitas- Kohelet’s Book” / Graphic and painting / Galeria Pod Plafonem  / Wrocław/ 2016
“The dream of Arche” / Foto Cafe 102 Gallery / Łódź/ 2014
“Graphic  & art book” / Galeria Pro Arte Studio / Łódź / 2014
“Crux” / Graphic, painting, photography/ City Art Gallery in Łódź Re Medium / Łódź / 2013
“Natalia Anna Kalisz- Graphic, painting, photography  2010 – 2013” / Galeria Pro Arte Studio /  within the Lodz Design Festival 2013
“GRAPHIC” Natalia Anna Kalisz / Gallery 144 grafiki / Łódź/ 2012
“Under the Eyelids” / Graphic and painting 2010-2012 / Galeria Alternatywna / Łódź/ 2012

PROJECTS/ PUBLICATIONS
„Queen Ki-Gal” Collector’s editions of thirty-five copies illustrated playing cards and  original graphic/  Released under the patronage of the Gallery and Auction House Rynek Sztuki/ Łódź 2017
”Kozłek”/ Natalia Anna Kalisz / Księży Młyn Publishing House/  ISBN 978-83-7729-224-2/ Collector’s editions- 25 copies/ Łódź 2014
“Painting unites people-Art Informel”/ Performance / Łódź Księży Młyn/ 2013
Portraits of Andrzej Poniedzielski / Poetry calendar  2013 “Szumi czas”/ Jednocześnie / Łódź 2012
Project “Action Painting- on the threshold of the instinct” / Galeria Alternatywna/ Łódź/ 2012
Project “ DIALOG” / illustration of a poem Kamień i Mgła/ Andrzej Poniedzielski selected poems/ Jednocześnie/ Łódź  2011

COLLECIVE EXHIBITIONS
4th Art Biennal/ ODA/ Piotrków Trybunalski/ 2017
26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris/  Malbork Castle Museum  2017
4th Independent Salon of  Young Artists from Łódź/ Izrael Poznański Palace/ Łódź/ 2017
4th Independent Salon of  Young Artists from Łódź/ ASP Gallery  Łódź/ 2017
Acuerdo en Desacuerdo / San Jose / Costa Rica / 2016
3rd Independent Salon of  Young Artists from Łódź/ ASP Gallery and Bałucka Gallery / Łódź 2016
Acuerdo en Desacuerdo- W czerni i Bieli/ Galeria Nacional / Costa Rica 2015
2nd Independent Salon of  Young Artists from Łódź/ Central Museum of Textiles / Łódź 2015
EL ART/ Museum of the City of Łódź /Łódź 2014
City Art Gallery in Lodz Acquisitions/ years 2013-2014/ Art Promotion Centre / Łódź/ 2014
1st Independent Salon of  Young Artists from Łódź/ Wytwórnia/ Łódź 2014
Elaine – Majdas family collection/ Gallery 87 The Office of the City of Łódź/ 2014
Dasein / Graphic Painting Performance / Łódź/Oficyna Gallery/ May 2014
R12- Exhibition of the Władysław Strzemiński/ Academy of fine arts honours diploma 2012/ Central Museum of Textiles/  Łódź / 2013
Otwarta Wystawa/ Łódź-Tomaszów/ The collective exhibition / Tomaszów Mazowiecki/ 2012
Exhibition of the Metal Techniques Studio/ The Gallery of Graphics Pomiędzy/  W. Strzemiński Academy of fine arts/Łódź/ 2012
Festiwal OTWartA WYSTAWA/ 11 edition/ Łódź/ 2012
Festiwal OTWartA WYSTAWA/ 10 edition/ Łódź/ 2011R10- Exhibition of the Władysław Strzemiński Academy of fine arts honours diploma 2010 / Central Museum of Textiles/ Łódź/  2011
Festiwal OTWartA WYSTAWA/  9 edition/ Łódź/  2010

 

PL

Natalia Anna Kalisz polska artystka, która w obrazach przytacza różne wizje pochodzenia świata, osobiste wyobrażenia na temat natury człowieka, cyklu narodzin, życia i przemijania. Znana z łączenia technik graficznych z malarstwem, rysunkiem, techniką collage i fotografią. Kieruje nią myśl o tym, co pierwotne i egzystencjalne.  Jej pełna symboliki twórczość często wyłania się z onirycznych wizji będących pod wpływem religijnych rytuałów, mitologii i pradawnych kultów i wierzeń.
Kalisz ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i od tamtego czasu otrzymała wiele nagród w tym Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi 2014. Realizując program stypendialny, wydała książkę artystyczną ilustrowaną cyklem grafik łączących w sobie różne formy druku, techniki rysunkowe  i malarskie. W 2016 roku została laureatką Nagrody im. Wiesława Nowickiego, będącej wyrazem uznania dla całokształtu jej twórczości na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Artystka jest członkinią Stow. Artystycznego ELart. Na co dzień tworzy w swojej pracowni, która mieści się w dziewiętnastowiecznym familoku w sercu łodzi.

NAGRODY
Nagroda im. Wiesława Nowickiego za dokonania w dziedzinie malarstwa  na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi / 2016
Stypendium Prezydenta miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, animacją i upowszechnianiem kultur / Łódź/ 2014
Nagroda Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w XXIX Konkursie im. Władysława Strzemińskiego” Sztuki Piękne” / Łódź/ 2012
Nagroda Stowarzyszenia AD REM w XXIX Konkursie im. Władysława Strzemińskiego ,,Sztuki Piękne”/  Łódź/ 2012
Nagroda miesięcznika ,,Kalejdoskop” w XXIX Konkursie im. Władysława Strzemińskiego ,,Sztuki Piękne” Łódź/ 2012
Autorski projekt akcji artystycznej „Obraz łączy ludzi- Art Informel” Nagroda w ramach konkursu „Studenci dla Łodzi- kreujemy lokalnie”/ Łódź/ 2013

WYSTAWY INDYWIDUALNE
„Sad Isztar”  / Kalisz- Grafika  warsztatowa / Galeria ELArt / Łódź/ 2017
„Vanitas- Księga Koheleta”  / Grafika  i malarstwo/ Galeria pod Plafonem / Wrocław/ 2016
„Sen o Arche”/ Foto Cafe 102 Galeria/ Łódź/ 2014-2015
„Grafika warsztatowa & książka artystyczna”/ Pro Arte Studio / Łódź /2014
„Crux” /Grafika, malarstwo, fotografia / Miejska Galeria sztuki w Łodzi / Re Medium/ Łódź / 2013
„Grafika, malarstwo, fotografia. Twórczość Natalii Anny Kalisz-  lata 2010 – 2013”/  Pro Arte Studio/ w ramach Łódź Design Festival 2013
„GRAFIKA”/ Galeria 144 grafiki/ Łódź/ 2012
„Pod Powiekami”/ Grafika, malarstwo 2010-2012/ Galeria Alternatywna/ Łódź/ 2012

WYBRANE PROJEKTY/ PUBLIKACJE
„Królowa Ki-Gal” Kolekcjonerskie wydanie ilustrowanych kart do gry w komplecie  z oryginałem grafiki wykonanej w technice mieszanej/ Nakład kolekcjonerski 35 egzemplarzy wydany pod patronatem Galerii i Domu Aukcyjnego Rynek Sztuki / Łódź 2017
„Kozłek”/ Natalia Anna Kalisz /wyd. Księży Młyn /ISBN 978-83-7729-224-2 / Nakład kolekcjonerski wydany w 25 egz. /  Łódź 2014
„Obraz łączy ludzi- Art Informel” / Happening malarski /  Łódź  Księży Młyn/ 2013
Cykl fotografii do wierszy Andrzeja Ponie-dzielskiego/ Kalendarz z poezją na rok 2013/ Andrzej Poniedzielski / „Szumi czas”/ Wyd. Jednocześnie/ 2012
„Action Painting- u progu instynktu” / Projekt artystyczny / Galeria Alternatywna/ Łódź/ 2012
Projekt „DIALOG” / ilustracje do wiersza „Kamień i mgła” / Wybór wierszy Andrzeja Poniedzielskiego „Jednocześnie”/ Wyd. Jednocześnie / Łódź 2011

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE
IV Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA/ Piotrków Trybunalski/ 2017
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego/ Galeria Zamkowa /Malbork 2017
4 Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twór-ców/ Pałac Izraela Poznańskiego/ Łódź/ 2017
4 Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców/ Galeria ASP / Łódź/ 2017
Acuerdo en Desacuerdo- W czerni i Bieli / San Jose / Costa Rica / 2016
Trzeci  Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców/ Galeria ASP, Galeria Bałucka/ Łódź/ 2016
Acuerdo en Desacuerdo- W czerni i Bieli / Galeria Nacional / Costa Rica 2015
Drugi  Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców/ Centralne Muzeum Włókiennictwa/ Łódź/ 2015
EL ART / Wystawa łódzkich młodych twórców/ Muzeum Miasta Łodzi/ Łódź/ 2014
Nabytki Miejskiej Galerii Sztuki  w Łodzi z lat 2013-2014/ Ośrodek Propagandy Sztuki / Łódź/ 2014
Pierwszy Niezależny Salon  Łódzkich Młodych Twórców / Wytwórnia / Łódź/ 2014
Elanie ze zbiorów rodziny Majdas / Galeria 87 Urzędu Miasta Łodzi / Łódź/ 2014
Dasein / Grafika Malarstwo Performance / Łódź/ Galeria Oficyna/ 2014
R12 Wystawa wyróżnionych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi / Rocznik 2012/ Centralne Muzeum Włókiennictwa/ Łódź/ 2013
OTWartA WYSTAWA  / Łódź-Tomaszów /Tomaszów Mazowiecki/ Łódź/ 2012
Wystawa  Pracowni Technik Wklęsło-drukowych / Galeria Grafiki Studenckiej Pomiędzy / Akademia Sztuk Pięknych / Łódź/ 2012
OTWartA WYSTAWA / 11 edycja / Łódź/ 2012
OTWartA WYSTAWA 10 edycja Łódź/ 2011
R10 Wystawa wyróżnionych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi / Rocznik 2010 /Centralne Muzeum Włókiennictwa/ Łódź /2011
OTWartA WYSTAWA /9 edycja /Łódź/ 2010

 

 
 

Leave a Comment